Habarlar

 • Hasabyň görnüşleri

  Hasabyň görnüşleri

  Her dürli hasaplaýyş nokady barada hemmelere habar bermek üçin bu makala size haýsy umumy aşhana dükanlarynyň gowydygyny tanyşdyrar!Emeli daşdan ýasalan önüm - tygşytly we ekologiýa taýdan arassa Häzirki döwürde aşhana otagynyň köp sanly görnüşi bar we umumy görnüşleri ar ...
  Koprak oka
 • Dürli garşydaş materiallary deňeşdirmek

  Dürli garşydaş materiallary deňeşdirmek

  gaty agaç taýajygy Gaty agaç taýaklarynyň daşky görnüşi birinji derejeli, ýöne haýal ösýän we ýokary dykyzlygy bolan agaç görnüşini saýlanyňyzda bahasy has ýokary bolar.Elbetde, has amatly bahalar bilen bölünen gaty agaç taýaklary hem bar.Haýsydygyna garamazdan, ...
  Koprak oka
 • 2022 Sýamen halkara daş ýarmarkasy - HORIZON

  2022 Sýamen halkara daş ýarmarkasy - HORIZON

  2022-nji ýylyň 2-nji awgustynda Sýamen halkara daş ýarmarkasy üstünlikli netijä geldi.Hefeng kwars jade, kwars daşy, organiki däl terrazzo we beýleki täze önümler bu ýere gelýänlere daş estetika we sungat baýramyny getirdi.Şol döwürde Hytaý Resurslary Sement v ...
  Koprak oka
 • Pes we beýik aşhana otagyny nädip etmeli

  Pes we beýik aşhana otagyny nädip etmeli

  Adatça aşhanada nahar bişireniňizde, şeýle tejribäni başdan geçirip gördüňizmi: lýubkadaky zatlary ýuwmak üçin egilmek, wagtyň geçmegi bilen biliňiz gaty agyrýar we gaty ýadar;Msaraglar götermek üçin gaty ýadadylar ... Bularyň hemmesi aşhananyň beýik we pes stol bolmazdan dizaýn edilendigi we täzelenendigi ...
  Koprak oka
 • Häzirki wagtda abatlamak aňsat iş däl

  Häzirki wagtda abatlamak aňsat iş däl

  Häzirki wagtda abatlamak aňsat iş däl.Material saýlamakdan gurnama çenli köp pikirlenýär.Tutuş jaýyň bezegini aýtmaly däl, hatda kiçijik aşhana hem abatlamak üçin köp energiýa we wagt talap edýär..Şkaflar gurlanda, muny bilmeýändigim däl ...
  Koprak oka
 • Dürli aşhana şkafynyň dizaýnlary aşhanaňyzy aýratynlaşdyrýar

  Dürli aşhana şkafynyň dizaýnlary aşhanaňyzy aýratynlaşdyrýar

  Japaneseapon ýazyjysy imoşimoto Banana bir gezek romanda: "Bu dünýäde iň gowy görýän ýerim aşhana."Iň mylaýym rahatlyk bermek üçin aşhana, bu ýyly we amaly ýer, ýüregiňizde hemişe biynjalyk we boş bolup biler.Bütin aşhananyň ýüregi, kabina ...
  Koprak oka
 • Kwars daşy

  Kwars daşy

  Kvarts dükanlary aşhana dükanlary üçin iň köp ulanylýan materialdyr.Kwars daş taýajyklarynyň täsiri daşyň täsirine ýakyn.Surfaceerüsti gaty tekiz we maska ​​hapalanmaga garşylygy taýdan gaty gowy.Mundan başga-da, kwars daşy tehnologiýasy k ...
  Koprak oka
 • Iň gowy görýän aşhana ýerleşişiňiz

  Iň gowy görýän aşhana ýerleşişiňiz

  Köp adamlar aşhananyň bezegine üns berýärler, sebäbi aşhana her gün ulanylýar.Aşhana gowy ulanylmasa, nahar bişirmek keýpine gönüden-göni täsir eder.Şonuň üçin bezäniňizde gaty köp pul tygşytlamaň, has köp pul sarp etmeli.Customörite şkaflar ýaly güller ...
  Koprak oka
 • Hakyky we ýalan kwars garşysyny nädip tapawutlandyrmaly?

  Hakyky we ýalan kwars garşysyny nädip tapawutlandyrmaly?

  Onuň üstüne soýa sousyny ýa-da gyzyl çakyr guýuň, kwars daşy satyn alanyňyzda, reňkli ruçka ulanyp bilersiňiz, ýa-da soýa sousyny ýa-da bir zady taşlap, biraz garaşyp, yzlaryň süpürilip bilinjekdigini süpürip bilersiňiz. arassa.Pellehana we menek garşylygy gaty gowy, arassa bolmasa, ...
  Koprak oka
 • Gradeokary derejeli çal aşhana dizaýnlary görkezilýär

  Gradeokary derejeli çal aşhana dizaýnlary görkezilýär

  Jadylaýjy döwrebap aşhana döredýän bolsa, “Premium Gray” reňk elementidir.Çal reňkdäki uly meýdany gaty reňkli we birmeňzeş diýip hasaplaýan bolsaňyz, reňkleriň gabat gelmegi, yşyklandyryş we material gabat gelmegi barada dawa edip bilersiňiz, Aşakdaky çal çal aşhanany gözden geçiriň, giňişlikdäki wizini nädip deňleşdirmeli ...
  Koprak oka
 • Highokarky we pes platformaly aşhana otagy

  Highokarky we pes platformaly aşhana otagy

  Aşhana tagamly nahar taýýarlaýan ýerdir.Gowy iýseňiz, günüň dowamynda gowy keýp alarsyňyz.Gowy aşhana dizaýny gowy nahar taýýarlamak üçin aýratyn möhümdir, şonuň üçin haýsy aşhana dizaýny has gowy?Şolaryň biri aşhananyň aşhanasy beýik we l ...
  Koprak oka
 • Aşhana otagyny nädip saýlamaly?

  Aşhana otagyny nädip saýlamaly?

  Integral şkaflar häzirki zaman aşhananyň esasy düzüm bölegi, panjara bolsa kabinetiň esasy bölegi.Indi iň köp ýaýran kabinet nokatlary hökman kwars daşy, beýleki ýerleri bolsa akril emeli daş hasaplaýjydyr ...
  Koprak oka