Habarlar

 • “Calacatta Kwars” daş plita Hytaýda iň uly öndüriji kitap gabat gelýän 1020

  “Calacatta Kwars” daş plita Hytaýda iň uly öndüriji kitap gabat gelýän 1020

  Ölçegi: 3200x1600 / 1800mm (126 "x63" / 70 ") Galyňlygy: 15/18/20/30mm Calacatta kwars plita modeli Kitap Matching 1020. surfaceerüsti çal we inçe damarlar, iň möhümi gatylyk-kwars ...
  Koprak oka
 • Aşhanany täzeden gurmak ideýalary - Ine bilmeli zatlaryňyz

  Aşhanany täzeden gurmak ideýalary - Ine bilmeli zatlaryňyz

  Aşhanany täzeden gurmak ideýalary - Ine bilmeli zatlaryňyz: Indi aşhanaňyzy täzeden gurmak ýa-da iň bolmanda azajyk üýtgeşmeler girizmek kararyna geldiňiz, aşhanany täzeden gurmak pikirlerimiz bar.Hatda ownuk önümler hem aşhanaňyzyň keşbini düýpgöter üýtgedip biler.Geliň, anyk nämä düşüneliň ...
  Koprak oka
 • Kwars vs. Mermer: Haýsydyr bir biderekligi ýokarlandyrýar

  Kwars vs. Mermer: Haýsydyr bir biderekligi ýokarlandyrýar

  Kwars näme?Kwars hasaplaýyş enjamlary, iň oňat tebigy daş bilen iň häzirki zaman önümçiligini birleşdirýän adam tarapyndan ýasalan ýüzlerdir.Ezilen kwars kristallaryny ulanyp, rezin we pigmentler bilen birlikde, kwars tebigy daş görnüşini köpeltmek üçin niýetlenendir. Kwars nokatlary gözenekli däl we çyzylmalara garşy ...
  Koprak oka
 • Gowy we çydamly kwars hasaplaryny nädip saýlamaly?

  Gowy we çydamly kwars hasaplaryny nädip saýlamaly?

  Kwars taýaklary gaty owadan we çylşyrymly görünýän gaty we çydamly tebigy daşdan ýasalýar.Özboluşly, üýtgeşik reňkli ýollara we dizaýnlara eýe bolan dokma we nagyşlara eýe bolmak, öý abatlaýjylary we içerki dizaýnerler bilen işleşmegi gaty gyzykly material edýär.Şu ...
  Koprak oka
 • Hasaplaýyş materiallary

  Hasaplaýyş materiallary

  1. Çynlakaý wada bermezden ozal materialyňyzy biliň.Arzaňyz we stiliňiz üçin iň oňat material tapyň.Kwars (Ineredenerli daş) Eger pes tehniki hyzmat gözleýän bolsaňyz, bu siziň üçin materialdyr.Çydamly we meneklere çydamly, kwars wagt synagyna çydar.Bonus: şeýle ...
  Koprak oka
 • Näme üçin kwars aşhana dükanlary üçin material hökmünde saýlamak gowy?

  Näme üçin kwars aşhana dükanlary üçin material hökmünde saýlamak gowy?

  Aşhana öýüňiziň jümmüşidir we täze aşhana täzeden gurlanda ýa-da gurlanda aşhanaňyzyň hem owadan hem-de işlemegini üpjün etmek iň möhüm meseledir. Bejeriş işini ýönekeýleşdirmek bilen, ýokary hilli önümler gündelik könelişmeli.Kwars diýseň meşhur f ...
  Koprak oka
 • Kwars hasaplaýjylary hakda bilmeli bir zadyňyz

  Kwars hasaplaýjylary hakda bilmeli bir zadyňyz

  Öýüňiz üçin kwars aşhana otaglaryny göz öňünde tutýarsyňyzmy?Ine, bu material barada bilmeli käbir maglumatlar 1. Kwars materialy howpsuz Umuman alanyňda, kwars öýüňiz üçin howpsuz.Kvarts önümlerinde sertifikat alnandan soň zäherli himiki maddalar ýok.2.Kuartzyň ajaýyp çydamlylygy Kwars aşhanasy c ...
  Koprak oka
 • Gowy garşydaşlar

  Gowy garşydaşlar

  Jaý täzelenenden soň, öýdäki öý işine jogapkär adamyň öý işini gutarmagy näçe wagt alýar.Öý işlerini ýerine ýetirmek henizem adama we öz öýüniň aýratyn ýagdaýlaryna bagly.Mysal üçin, Tangşandaky dost, öý işini arassa ýerine ýetirýän adam ...
  Koprak oka
 • Kwars plitasy has gowy ömri uzaldýar

  Kwars plitasy has gowy ömri uzaldýar

  Düzümi real, sazlaşykly we çeýe, hilini we tejribesini täze ölçege itekläň, has uly [hyýaly] giňişlik beriň.Arza meýdany: Myhmanhanalar, klublar, täjirçilik binalary we beýleki uly köpçülik ýerleri we jaý ýaly ýapyk ýerler.Her ýer has giň we açykdyr.Kimden ...
  Koprak oka
 • Easyönekeý ideg ussahanasy

  Easyönekeý ideg ussahanasy

  Öýüňizi bezemek isleseňiz, beýle mesele hakda pikir edendigiňizi bilemok..Agny, jaý bezelenden soň, öý işine jogapkär adamyň öý işini gutarmagyna näçe wagt gerek bolar.Öý işlerini etmek meselesi henizem bagly ...
  Koprak oka
 • Aşhana taýagyny saýlaň

  Aşhana taýagyny saýlaň

  Aşhanada müňlerçe problema bar we şkaflar olaryň ýarysyny düzýär.Şkaflar gurlanda aşhananyň has gowy ulanylyp bilinjekdigini görmek bolýar.Hasap, kabinetiň esasy böleklerinden biridir, ony has gowy ulanmak we dowam etdirmek üçin nädip saýlamaly ...
  Koprak oka
 • Hakyky kwars daşyny kesgitläň

  Hakyky kwars daşyny kesgitläň

  Aşhana dükanlaryny satyn alanyňyzda, köp adam kwars önümlerini saýlar.Şeýle-de bolsa, bazarda kwars daşlarynyň köp görnüşi bar we käbir galp we pes önümler gutulgysyz.Onda nädip aýdyp bileris?1-nji usul: Marker urmagyny ulanyň.Kwars daşyna çyzmak üçin marker ulanýarys.Soň ...
  Koprak oka