Habarlar

 • Kvarts daş bölekleriniň ýarylmagynyň öňüni nädip almaly?

  Kvarts daş bölekleriniň ýarylmagynyň öňüni nädip almaly?

  Kwars daşy indi şkaflaryň esasy nokatlarynyň birine öwrüldi, ýöne kwars daşy ýylylyk giňelmegine we gysylmagyna eýe.Munuň öňüni nädip alyp bileris?Gurmakdan ozal kwars daşynyň ýylylyk giňelmegi we gysylmagy sebäpli, kwars daş taýaklary gurlanda, ...
  Koprak oka
 • Aşhanaňyzy nädip dizaýn etmeli?

  Aşhanaňyzy nädip dizaýn etmeli?

  Indi jaýyň dizaýn meýdany, aşhana meýdany gaty uly däl, aşhana dizaýn edilende köp adam uly üns berýär.Şeýle-de bolsa, aşhananyň meýdany çäklidir, ýöne hakykatdanam köp zatlary saklamaly.Onuň ýerine ýetirýän funksiýalary we jaýyň tebigaty gaty im ...
  Koprak oka
 • Suw geçirmeýän gyranyň ähmiýeti

  Suw geçirmeýän gyranyň ähmiýeti

  Jaý täzelenmezden ozal, käbir degişli bilimlere düşünip bilseňiz, ýalňyşlyklardan gaça durup bilersiňiz.Aşhana şkaflaryny oturtmagy mysal alyň, köp dostlar şkaflara suw saklaýjy zolak gurarlar.Örän owadan görünmese-de, täsirli....
  Koprak oka
 • Saýlawlar üçin dürli aşhana önümleri

  Saýlawlar üçin dürli aşhana önümleri

  Birinjisi - Kwars daşy: Içerki şkafyň tutawajy - kwars daşy.Köp adamda kwars daşynyň tebigy daşdygyna düşünmeýär, ýöne bazardaky hakyky kwars daş materialy emeli daş bolup, emeli sintez edilýär ...
  Koprak oka
 • Kvarts daş bölekleriniň ýarylmagynyň öňüni nädip almaly?

  Kvarts daş bölekleriniň ýarylmagynyň öňüni nädip almaly?

  Kwars daşy indi şkaflaryň esasy nokatlarynyň birine öwrüldi, ýöne kwars daşy ýylylyk giňelmegine we gysylmagyna eýe.Munuň öňüni nädip alyp bileris?Öňünden gurnamak Kwars daşynyň ýylylyk giňelmegi we gysylmagy sebäpli, kwars daş taýaklary gurlanda, di ...
  Koprak oka
 • Aşhana otaglarynyň we şkaflarynyň reňkine nädip gabat gelmeli?

  Aşhana otaglarynyň we şkaflarynyň reňkine nädip gabat gelmeli?

  Aşhana taýaklarynyň we şkaflaryň reňk gabat gelmegi aşhana bezeginiň täsirini gowulaşdyryp biler.Simpleönekeý reňk bilen deňeşdirmek arkaly ýiti kontrast gazanyp bolýar we az maýa goýum bilen has uly girdeji gazanyp bolýar.Býudjet kesgitlenen bolsa, reňk gabat gelmek arkaly amala aşyrylar, soň ...
  Koprak oka
 • Vanna otaglaryny nädip saýlamaly

  Öýüňizi abatlamakçy bolanyňyzda, beýle mesele hakda pikir edip gördüňizmi?.Agny, jaý täzelenenden soň, öý işine jogapkär adamyň öý işini gutarmagyna näçe wagt gerek bolar.Öý işlerini ýerine ýetirmek henizem adama we belli bir adama bagly ...
  Koprak oka
 • Hasap çüýşesini gurnamagy bilmek has gowy

  Hasap çüýşesini gurnamagy bilmek has gowy

  1.top oturdylan lýubook Iň ýokary oturdylan basseýn, kabinet söwdagärleri üçin deslapky gurnama usulydyr.Agzynyň diametri, kabinetiň açylmagyndan has uludyr.Gurnanyňyzda, ony düzeltmek üçin göni aýna ýelim bilen taýagyň üstünde goýup bolýar.Eger döwülse, aýna g ...
  Koprak oka
 • Aşhananyň bezegi barada aýdylanda

  Aşhananyň bezegi barada aýdylanda

  Aşhananyň bezegi barada aýdylanda, köp adamyň praktikanyň esasy zatdygyny bilýändigine ynanýaryn, ahyrsoňy giňişlik her gün işleýär.Bezeg amaly däl bolsa, diňe bir ulanmagyň amatlylygyna täsir etmän, işleýän wagtyňyz keýpiňize hem täsir eder.Iň amaly näme ...
  Koprak oka
 • Hünärli aşhana otagyny saýlaň

  Hünärli aşhana otagyny saýlaň

  Aşhana önümleri gündelik durmuşda ýygy-ýygydan ulanylýar, şonuň üçin söwda nokatlarynyň hili adamlaryň rahatlygyny we bezeg hilini gönüden-göni kesgitleýär.Manyöne köp adam, köp pul tölän kwars hasaplaýyş nokatlarynyň reňkiniň, dyrnagynyň ýa-da gysga wagtyň içinde döwülmeginiň sebäbinden nägilelik bildirdi ...
  Koprak oka
 • Qualityokary hilli kwars daş önümleriniň peýdalary

  Qualityokary hilli kwars daş önümleriniň peýdalary

  Kwars daşdan ýasalan önümiň hili umumy kabinetiň hilini gönüden-göni kesgitleýär.Gowy garşydaş diňe bir owadan daşky görnüş, tekiz ýüz, hapalanmaga we çyzmaga garşylyk ýaly daşarky aýratynlyklara eýe bolmak bilen çäklenmän, daşky gurşawy goramak, antibakterial, ýokary t ...
  Koprak oka
 • Hasaby şkaf bilen nädip bezemeli?

  Hasaby şkaf bilen nädip bezemeli?

  Ilkinji maslahat, ak şkafyň çyzgysy.Ak reňk köptaraply reňkdir.Aşhana şkaflary, diwar we pol plitalary üçin haýsy stili saýlasaňyzam, ak reňkli gaty duýdansyz görüner....
  Koprak oka