Seresaplyk we hyzmat

Seresaplyk we hyzmat

Kwars daşymyzyň daşky görnüşi, gaty gurluşy we suwuň siňdirilişi nola deňdir.Goodöne gowy ideg we tehniki hyzmat etseňiz, önümleriň has uzak ulanylmagyna kömek eder.

1. Islendik bezeg taslamalarynda, taslama tamamlanýança emeli daş ýüzündäki gorag filmini ýyrtmaň.

2. Syýa, kofe çaýy, çaý, ýag we beýleki maddalar ýaly suwuklyk bar bolsa, pls olary gysga wagtda arassalaň.

3.Kvarts daş ýüzüni arassalamak üçin güýçli kislotaly aşgarlary ulanmaň.Bitarap däl kislotany we suwuk gidroklor turşusy we keramiki kafel arassalaýjy ýaly aşgar maddalary ulanmagy maslahat berýäris.

4. Kwars daşynyň üstüni tekiz saklamak üçin, zeper ýetirmek üçin ýiti maddalary ulanmaň.

5.Kwars daşlarynyň kämilligini, ajaýyplygyny we parlaklygyny yzygiderli saklamaga kömek eder.