Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Önümçilik ýa-da söwda kompaniýasymy?

Linyin Şandongda ýerleşýän we 100-den gowrak önümçilik liniýasy bolan 3 zawodly kwars daş önümlerini öndürýäris.

Nusga berýärsiňizmi?

Hawa, nusgalar bar.Gepleşikler üçin bahalar we iberiş bahasy açyk.

Bu önümiň haýsy şahadatnamalary bar?

NSF we CE şahadatnamalarymyz bar.Önümde ASTM synag hasabaty bar.

Plita üçin haýsy ululyk bar:

3050/3100/3200mm * 1400/1500/1600/1800mm plitalary öndürýäris we galyňlygy 15mm / 20mm / 30mm bar.

Customöriteleşdirilen reňkleri edip bilersiňizmi?

Hawa, her haýyş boýunça reňk bilen deňeşdirip bileris.

Ölçegli önümiňiz barmy?

Hawa, ölçegli hasaplaýyş enjamlary ýa-da beýleki taýýar önümler üçin öz önümçilik dükanymyz bar.

MOQ näme?

Adatça bir 20 sany konteýner we dürli dizaýnlary garyşdyryp biler (3 reňkden köp bolmaly däl).

Sargyt üçin nädip tölemeli?

L / C we T / T bilen töläp bilersiňiz.

Sargyt üçin gowşuryş wagty näçe?

Size zerur zatlaryň ätiýaçlygy bar bolsa, töleg alanymyzdan soň eltip bileris. Eger aksiýamyz ýok bolsa, önümçiligi gutarmak üçin 2-3 hepde gerek.

Satuwdan soň hyzmatlaryňyz barmy:

Önümimiz 100% hil barlanýar.Önüm hil taýdan kynçylyklar sebäpli ulanyp bolmaýan bolsa, yzyna gaýtarmak ýa-da alyş-çalyş hyzmatyny ýa-da çözmek üçin başga usullary kabul edýäris.Aýratyn ýagdaý gepleşikleriň netijelerine esaslanýar.