Habarlar

 • Ajaýyp aşhana otagy

  Ajaýyp aşhana otagy

  Belli bir derejede aşhana otaglarynyň arassa we tertipli bolmagy adamyň nahar bişirmek keýpine we durmuş derejesine täsir edýär.Esasanam aşhana meýdany kiçi we köp zat bolanda, taýagyň ýagdaýy ýüke ýakyn bolýar.B-den başga ...
  Koprak oka
 • Örän ululykdaky kwars daş plitasy

  “Horizon” topary 16 ýyldan gowrak wagt bäri kwars daş plitasyna ünsi jemleýär.Her ýyl dürli nagyşlary işe girizmekden başga-da, bazary üpjün etmek üçin has uly ululyklary nädip kowmalydygymyzy kowmaýarys.Indi “Horizon” 3500x2000mm ululykdaky kwars daş plitasyny öndürdi, Özbaşdak ...
  Koprak oka
 • Iň oňat aşhana dükany haýsy?

  Iň oňat aşhana dükany haýsy?

  Aşhanadaky iň möhüm mebel şkafdyr.Şkaflar gurlansoň, aşhanany ulanmak aňsat bolar.Şeýle-de bolsa, şkaflary saýlanda, köp eýeler ýene göreşip başladylar: haýsy material iň gowusy ...
  Koprak oka
 • Aşhana bezeginiň 9 jikme-jigini bilmeli

  Ilki bilen bezegden soň şkaflary satyn alyň Şkaflaryň we aşhana bezegleriniň birleşdirilendigi sebäpli aşhana otagdan we beýleki ýerlerden tapawutlanýar.Bezegden soň gurnamak üçin şkaf satyn almaň.Dogry usul: bezegden öň, kabiden soraň ...
  Koprak oka
 • Kwars daş sargytlaryňyza taýýar

  Kwars daş plitalarynyň iň ýokary önümçiligi hökmünde geçen ýyl satuw maksadymyza ýetdik.2021-nji ýylda ähli müşderilerimize we işgärlerimize “sag bolsun” aýtmalydyrys. Müşderiniň goldawy we işgärleriň tagallasy bilen, geljegimiziň has gowy boljakdygyna ynanýarys.Indi CHINESE T NEWZE ARYL baýramçylygyndan gaýdyp geldik.Işgärlerimiziň hemmesi ...
  Koprak oka
 • Kwarsy göni kabinetiň üstünde goýýarsyňyzmy?Şkaf näçe beýik?

  Kwarsy göni kabinetiň üstünde goýýarsyňyzmy?Şkaf näçe beýik?

  Kwars daşyny gönüden-göni ýerleşdirip bolmaýar, sebäbi çatryklar döräp biler, şonuň üçin arka plastinanyň başga bir gatlagy we ýene iki sany alýumin zolagy goýulmalydyr.Mundan başga-da, umuman asylan kwars daşy tutuş bir bölek.Kabinetdäki tekizlige aýratyn üns bermelidiris, sebäbi bir gezek duşman ...
  Koprak oka
 • Kwars daşy hakda has giňişleýin biliň

  Kwars daşy hakda has giňişleýin biliň

  Kwars, organiki däl materiallardan biri bolan tebigy daşyň kristal mineralydyr.Önümçilik döwründe zyýanly maddalary ýok etmek üçin arassalandy.Mundan başga-da, basylan we ýalpyldawuk kwars daşynyň dykyz we gözenek däl ýüzüne eýe bolmagy kyn ...
  Koprak oka
 • Haýsy material aşhana ussahanasy üçin amatly?

  Haýsy material aşhana ussahanasy üçin amatly?

  Aşhana otaglary tebigy mermer önümleri we kwars hasaplaýyş enjamlary ýaly dürli materiallardan ýasalýar.Onda nähili material bar?1. Tebigy mermer aşhana aşhanasy Köp aşhana peçiniň ýokarky materiallarynyň arasynda mermeriň adaty bir zatdygyny aýdyp bolar, sebäbi köp adam ...
  Koprak oka
 • Kwars daşynyň syrçasy ýok bolsa näme etmeli

  Kwars daşynyň syrçasy ýok bolsa näme etmeli

  Bejermek üçin ýagtylandyryjy ýa-da rezin ulanyň.Bu usul bilen abatlanylandan soň, uzak wagtlap saklanyp bilner, ýöne ýok edip bolmaz.Bejeriş netijeleri bermek kyn bolsa, ony täze kwars daşy bilen çalyşmaly.Gowy agramly kwars daşy ýokary basyşdan öň öndürilýär ...
  Koprak oka
 • Kwars daşy bilen granitiň arasyndaky tapawut

  J: Kwars daşy bilen granitiň arasyndaky tapawut: 1. Kwars daşy 93% kwarsdan we 7% rezinden, gatylygy 7 dereje ýetýär, granit mermer tozundan we rezinden sintez edilýär, şonuň üçin gatylygy adatça 4- Diňe kwars bolan 6 dereje, granitden has kyn, ...
  Koprak oka
 • Kwars daşynyň tanyşdyrylyşy we aýratynlyklary

  Kwars daşy näme?Kwars daşynyň aýratynlyklary näme?Recentlyakynda adamlar kwars daşy barada bilim soraýarlar.Şonuň üçin kwars daşy baradaky bilimleri jemleýäris.Kwars daşynyň aýratynlyklary näme?Aýratyn mazmun aşakdaky ýaly girizilýär: Näme ...
  Koprak oka
 • Açyk aşhana üçin bildirişler

  Açyk aşhana üçin bildirişler

  Açyk aşhanalar gaty meşhur we köp adam açyk aşhanalary saýlar, ýöne köp adam göçenden soň öküner. Açyk aşhanada nahar bişirilende otag ýagly tüsse bilen doly.Aslynda açyk aşhana erbet däl, bezän wagtyňyz bu nokatlara üns berseňiz, l bolmaz ...
  Koprak oka