Senagat habarlary

 • Gowy stol, has gowy durmuşa başlaň!

  Gowy stol, has gowy durmuşa başlaň!

  Gowy taýak aşhananyň derejesini ep-esli ýokarlandyryp biler Nahar bişirmegi aňsatlaşdyryň Şeýle hem öýüň aç-açan, açyk Horizon kwars daş taýagy näzik we rahat Nook ...
  Koprak oka
 • Iň oňat aşhana dükany haýsy?

  Iň oňat aşhana dükany haýsy?

  Aşhanadaky iň möhüm mebel şkafdyr.Şkaflar gurlansoň, aşhanany ulanmak aňsat bolar.Şeýle-de bolsa, şkaflary saýlanda, köp eýeler ýene göreşip başladylar: haýsy material iň gowusy ...
  Koprak oka
 • Aşhana bezeginiň 9 jikme-jigini bilmeli

  Ilki bilen bezegden soň şkaflary satyn alyň Şkaflaryň we aşhana bezegleriniň birleşdirilendigi sebäpli aşhana otagdan we beýleki ýerlerden tapawutlanýar.Bezegden soň gurnamak üçin şkaf satyn almaň.Dogry usul: bezegden öň, kabiden soraň ...
  Koprak oka
 • Kwars daşy bilen granitiň arasyndaky tapawut

  J: Kwars daşy bilen granitiň arasyndaky tapawut: 1. Kwars daşy 93% kwarsdan we 7% rezinden, gatylygy 7 dereje ýetýär, granit mermer tozundan we rezinden sintez edilýär, şonuň üçin gatylygy adatça 4- Diňe kwars bolan 6 dereje, granitden has kyn, ...
  Koprak oka
 • Kwars daşynyň ýalpyldawuklygy ýok bolsa we kwars daş tikişleriniň şöhlesini nädip dikeltmeli?

  一 qu Kwars daşynyň syrçasy ýok bolsa näme etmeli?1. Mum we lak bilen örtülip bilner, ýöne bu iki usul uzak wagtlap çözülip bilinmez we diňe wagtlaýyn ýeňilleşdirilip bilner.2. Has uzak wagtlap saklap boljak, ýöne ýok edip bolmaýan ýagtylandyryjy ýa-da rezin bilen abatlaň....
  Koprak oka
 • Aşhana ussahanasy üçin galp kwars daşy barmy?

  Kwars daşy aralaşmaga garşy, çyzmaga çydamly we çydamly bolup, köp sanly öý önümleri üçin ilkinji saýlama boldy.Şeýle-de bolsa, kwars daşynyň bahasy metr üçin 100-3000 ýuandan, bahanyň tapawudy bolsa 10 esse köp.Köp adamlar hüňürdediler, näme üçin beýle ...
  Koprak oka
 • Kwars ýa-da aşhana dükanlary üçin tebigy daş?

  Aşhana mesasyny ýerine ýetirmek üçin ulanylýan tebigy daş mermer, granit, hrustal daş, mylaýym jade we ş.m.Bu daş material tebigy magdan geçenden soň, kesiş kombinasiýasy gaýtadan işlenýär, soň bolsa talap edilýän ululyklara görä taýak üçin ýasalýar.Daş materialyň bahasy pes bolany üçin ...
  Koprak oka
 • Kwars daşyndan nädip saýlamaly?

  Aşhana garşy materiallar köp, maşgalalaryň köpüsi kwars daşyny saýlar.munuň sebäbi, esasan, hapa garşy we könelişmä garşylygy sebäpli, bahasy amatly.Onda kwars daşy saýlanylanda haýsy meselelere üns bermelidiris?Gowy saýlamaga synanyşyň ...
  Koprak oka
 • Kwars daşyny nädip saýlamaly?

  Adamlar aşhana bezegi edenlerinde, aşhana taýagy üçin kwars daşyny nädip saýlamalydygyny bilenoklar. Şu gün aşhana dükany üçin nädip saýlamalydygyny aýdaryn.Aşakdaky nokatlary jemledim: Ilki bilen öz kabinetimiziň ululygyny ölçemeli, soň bolsa iş q ...
  Koprak oka
 • Aşhana otaglaryňyz üçin kwars daşyny ýa-da şiferini saýlaň?

  Aşhananyň bezegini ýa-da durkuny täzelemegi meýilleşdireniňde, köp adam kwars daşyny ýa-da garşy material üçin şifer saýlamak meselesinde kyn karara gelýär.Olaryň arasyndaky tapawutlara düşünmäge kömek ediň.Kwars daşy: kwars daşy, adatça mo tarapyndan sintez edilýän daşyň täze görnüşidir ...
  Koprak oka
 • Kwars daşynyň hilini tapawutlandyrmak usuly

  Kwars daşynyň adaty galyňlygy 1,5-3 sm.Kwars daşy esasan 93% kwars we 7% rezinden ýasalýar, gatylygy 7 dereje ýetip biler, aşgazana garşylyk, arassalamak aňsat, birneme agyr daşa degişlidir.Kwars daşyny gaýtadan işlemek sikli uzyn, köplenç şkafy ta ...
  Koprak oka
 • Kwars daşynyň, mermeriň we emeli daşyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

  1.Kvarts daşy Kwars daşy, 90% -den gowrak kwars kristal plýus we rezin we beýleki yz elementlerinden ýasalan täze görnüşdir.Üstünlikleri: gaty gaty, ýeterlik derejede gaty, ýüzüni çyzmak aňsat däl, bahasy has bäsdeşlik edýär, reňki has durnukly.Adetmezçilikleri: pes derejeli plita ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2