Kompaniýa habarlary

  • Kwars hasaplaýjylary hakda bilmeli bir zadyňyz

    Kwars hasaplaýjylary hakda bilmeli bir zadyňyz

    Öýüňiz üçin kwars aşhana otaglaryny göz öňünde tutýarsyňyzmy?Ine, bu material barada bilmeli käbir maglumatlar 1. Kwars materialy howpsuz Umuman alanyňda, kwars öýüňiz üçin howpsuz.Kvarts önümlerinde sertifikat alnandan soň zäherli himiki maddalar ýok.2.Kuartzyň ajaýyp çydamlylygy Kwars aşhanasy c ...
    Koprak oka
  • Ajaýyp aşhana otagy

    Ajaýyp aşhana otagy

    Belli bir derejede aşhana otaglarynyň arassa we tertipli bolmagy adamyň nahar bişirmek keýpine we durmuş derejesine täsir edýär.Esasanam aşhana meýdany kiçi we köp zat bolanda, taýagyň ýagdaýy ýüke ýakyn bolýar.B-den başga ...
    Koprak oka
  • Kwars daş sargytlaryňyza taýýar

    Kwars daş plitalarynyň iň ýokary önümçiligi hökmünde geçen ýyl satuw maksadymyza ýetdik.2021-nji ýylda ähli müşderilerimize we işgärlerimize “sag bolsun” aýtmalydyrys. Müşderiniň goldawy we işgärleriň tagallasy bilen, geljegimiziň has gowy boljakdygyna ynanýarys.Indi CHINESE T NEWZE ARYL baýramçylygyndan gaýdyp geldik.Işgärlerimiziň hemmesi ...
    Koprak oka
  • Kwars daşy hakda has giňişleýin biliň

    Çydamly çyzgylara, tegmile we ýylylyga çydamly, kwars daş nahar saçagy maşgala üçin ideal we zerur mebel.Gyzgyn çorba bolsun ýa-da saçak gaplary oýnaýan çagalar bolsun, kwars daş nahar saçagy durmuşyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.Çäklendirmelerini ýeňip geçmek üçin ...
    Koprak oka