Habarlar

 • Aşhana taýagyny nädip saýlamaly

  Aşhana taýagyny nädip saýlamaly

  Aşhanada müňlerçe problema bar we şkaflar olaryň ýarysyny düzýär.Şkaflar gurlanda aşhananyň has gowy ulanylyp bilinjekdigini görmek bolýar.Hasap kabinetiň esasy böleklerinden biridir, has gowy ulanmak we çydamlylyk üçin ony nädip saýlamaly?Ilki bilen, goý ...
  Koprak oka
 • Hasap materialyny nädip saýlamaly

  Hasap materialyny nädip saýlamaly

  Adaty garşydaş materiallara kwars daşy, mermer, poslamaýan polat we birleşdirilen akril degişlidir.Kwars daşy: Kwarsyň düzümi 90% -den gowrak, bu göwherden soň tebigatda ikinji ýerde durýan iň kyn mineral, şonuň üçin gök önümleri kesilende-de çyzmak aňsat däl.Kua ...
  Koprak oka
 • Kwars hasaplaýyş enjamlarynyň döwülmeginiň öňüni almak

  Kwars hasaplaýyş enjamlarynyň döwülmeginiň öňüni almak

  Kwars daşy indi şkaflaryň esasy nokatlarynyň birine öwrüldi, ýöne kwars daşy ýylylyk giňelmegine we gysylmagyna eýe.Tabak çydamlylyk çäginden geçenden soň, daşarky ýylylyk giňelmegi we gysylmagy we daşarky täsir bilen alynýan basyş kwars daşynyň daşyna ...
  Koprak oka
 • Easyeňil ideg edilýän hammam otaglary

  Easyeňil ideg edilýän hammam otaglary

  Öýüňizi bezemek isleseňiz, beýle mesele hakda pikir edendigiňizi bilemok..Agny, jaý bezelenden soň, öý işine jogapkär adamyň öý işini gutarmagyna näçe wagt gerek bolar.Öý işlerini etmek henizem adama bagly we ...
  Koprak oka
 • Gorizont plitasy has gowy ömri uzadýar

  Gorizont plitasy has gowy ömri uzadýar

  Arza meýdany: Myhmanhanalar, klublar, täjirçilik binalary we beýleki uly köpçülik ýerleri we jaý ýaly ýapyk ýerler.Düzümi real, sazlaşykly we çeýe, hilini we tejribesini täze ölçege itekläň, has uly [hyýaly] giňişlik beriň.Her ýer has giň we açykdyr.Wersa ...
  Koprak oka
 • Gowy stol, has gowy durmuşa başlaň!

  Gowy stol, has gowy durmuşa başlaň!

  Gowy taýak aşhananyň derejesini ep-esli ýokarlandyryp biler Nahar bişirmegi aňsatlaşdyryň Şeýle hem, öýüň aç-açan, açyk Horizon kwars daş taýagy näzik we rahat Nook ...
  Koprak oka
 • Ikinji bölegini hakyky we ýasama kwars daşyny kesgitläň

  Ikinji bölegini hakyky we ýasama kwars daşyny kesgitläň

  Aşhana dükanlaryny satyn alanyňyzda, köp adam kwars önümlerini saýlar.Şeýle-de bolsa, bazarda kwars daşlarynyň köp görnüşi bar we käbir galp we pes önümler gutulgysyz.Onda nädip aýdyp bileris?4-nji usul: Reňkine we ýalpyldawuklygyna serediň.Gowy kwars hasaplamasy üçin umumy c ...
  Koprak oka
 • Hakyky we ýasama kwars daşyny kesgitläň

  Hakyky we ýasama kwars daşyny kesgitläň

  Aşhana dükanlaryny satyn alanyňyzda, köp adam kwars önümlerini saýlar.Şeýle-de bolsa, bazarda kwars daşlarynyň köp görnüşi bar we käbir galp we pes önümler gutulgysyz.Onda nädip aýdyp bileris?1-nji usul: Marker urmagyny ulanyň.Kwars daşyna çyzmak üçin marker ulanýarys.Soň ...
  Koprak oka
 • Aşhana dükanlaryny nädip saýlamaly

  Aşhana dükanlaryny nädip saýlamaly

  Müňlerçe aşhana meselesi bar we şkaflaryň ýarysyny düzýär.Şkaflar gurlanda aşhananyň has gowy ulanylyp bilinjekdigini görmek bolýar.Ministrler kabinetiniň esasy böleklerinden biri hökmünde has oňat we çydamly bolmagy üçin nokady nädip saýlamaly?Ilki bilen, aýdaýyn ...
  Koprak oka
 • Aşhana dükanlary üçin materiallar

  Aşhana dükanlary üçin materiallar

  Aşhananyň bezegi esasy zat.Aşhana tagamly nahar taýýarlaýan ýerimiz, şeýle hem ulanylyş derejesi birneme ýokary.Aşhana otagy jaýyň "ýüzi".Hasabyň arassalygy we köýnegi şöhlelendiriji ...
  Koprak oka
 • Gowy arassaçylyk sanitariýalary

  Gowy arassaçylyk sanitariýalary

  Öýüňizi abatlamakçy bolanyňyzda, beýle mesele hakda pikir edip gördüňizmi?.Agny, jaý täzelenenden soň, öýdäki öý işine jogapkär adamyň öý işini gutarmagyna näçe wagt gerek bolar.Öý işlerini etmek henizem dowam edýär ...
  Koprak oka
 • Customöriteleşdirilen aşhana şkaflary üçin 5 bal.

  Customöriteleşdirilen aşhana şkaflary üçin 5 bal.

  Täzelenmegi gaty kyn zat diýip bileris.Täzelenenleriň köpüsi içindäki suwuň gaty çuňdygyny, esasanam hiç zat bilmänsoň, “bilmeýärin” ýitgisine duçar bolýandygyny aýtdy.Täze jaý täzelenende, şkaflar esasy materialdyr ...
  Koprak oka