Habarlar

 • Kwars hasaplaýyş enjamlary şular ýaly ulanylmaly

  Kwars hasaplaýyş nokatlary Horizon kwars hasaplaýjy ýokary hilli kwars çäge we polimer materiallaryndan durýar.Highokary derejeli ykjam gözenekli gaty bezeg üstü materialyna, ajaýyp howa garşylygy, tegmile garşylygy, ýokary ...
  Koprak oka
 • Kwars jade daşy Sorag-jogap

  Kwars jade daşy köpçülige açylaly bäri, umumy müşderiler tarapyndan ýokary öwgä eýe boldy.Bazardaky önümleriň täze kategoriýasy üçin, düşünmeýän müşderileriň köplenç köp soraglary bar, üns berdik we maslahat berlen soraglar üçin gysgaça mazmun etdik.N ...
  Koprak oka
 • Boşlukly kwars daş taýagy gowy dälmi?

  Käbir sarp edijiler ýagtylyga garşy ýagdaýy barlanda açyk reňk tapawudynyň bardygyny aýdýarlar.Söwdaçy bilelikdäki ýagdaýyň adatydygyny düşündirdi.Arassa dostlar menden bu sorag hakykatdanam şeýlemi diýip soradylar.Jogap dogry.Ondan 100% gaça durmagyň usuly ýok, ýöne ar ...
  Koprak oka
 • Kwars daşyny granitden nädip tapawutlandyrmaly

  Kwars daşy Hytaýda häzirki daş sarp ediş bazaryna esaslanýan binagärlik bezegi pudagynda barha köpeldi.Sarp edijiler köplenç emeli granit we kwars daşy üçin bulaşyklyk dörederler, ahyrsoňunda bu ýagdaýyň näme üçin şu gün siziň bilen seljereliň: LetR ...
  Koprak oka
 • Marka Hytaýyň kwars daş senagatynyň geljekdäki ösüşiniň açary bolýar

  Adatça, kwars daşynyň kwars kristalynyň 90% -den gowragy we rezin we beýleki daş elementleriniň täze daşyň emeli sinteziniň bir görnüşidigini aýdýarys.Machineörite maşynyň üsti bilen tabakdaky basyşyň uly göwrümli belli bir fiziki, himiki şertlerinde ...
  Koprak oka
 • Näme üçin kwars daş nagyş tagtasy has meşhur?

  Kwars daşy Hytaýda ösüşe ösýär, on ýyldanam az wagtyň içinde başlangyç monohromatiki önümlerden bolup, kem-kemden iki reňkli, çylşyrymly reňk, çyzyklar, tertipsiz nagyş, döwük nagşy, Calacatta, barha emeli kwars daşy men ...
  Koprak oka