Içerki dizaýnyňyz üçin näme üçin kwars saýlamaly?

Içerki asma materiallar hökmünde ulanylýan kwars nusgalarynda ak, bitaraplygy sebäpli hemişe iň meşhur reňk bolup, hiç wagt modadan çykmaýar.

Kwars daşynyň ýaly aýratynlyklary bar

: suw geçirmeýän, çyzmaga çydamly, antibakterial häsiýetler, iýmit bilen howpsuz aragatnaşyk

içki dizaýn1

Kwars hem apes hyzmatgaty gözenekli bolmazlygy sebäpli ýüzleý material.Bu, şahsy ýa-da ofis toparynyň materialy saklamak we arassalamak meselesinde has az tagalla eder.Mysal üçin agaç ýa-da kafel ýaly ýörite bejergiler ýa-da arassalaýjylar zerur bolmaz.

içki dizaýn2

Şonuň üçin Kwars saýlamak kararyna geleniňizde, size näme peýdalar garaşýar?

.Bir materialda nepisligi, hem berkligi bolup biler.

.Onuň nepisligi beýleki daşlar bilen deňeşdirilende, has amatly.

.Onuň dürli reňkleri özboluşly estetiki tagamyňyza laýyk gelýär.

.Gözenek däl.Şeýlelik bilen, möhürlemek we gymmat bahaly hyzmat etmek barada alada etmeli bolmaz.

Şu wagta çenli şol kwars daşynyň dürli ulanyşlaryňyza näderejede laýykdygyny gördüňiz.Bu artykmaçlyklary göz öňünde tutup, şu günki günüňizi saýlamazlyga hakykatdanam sebäp ýok

içki dizaýn3

Kwars daşyny nädip ulanmalydygy barada käbir maslahatlar

1. Kvarts daşyny tozany arassalamak üçin mata bölegi bilen arassalaň.

2. Kwars daşy iň kyn emeli daşlaryň biri bolsa-da, daşarky güýjüň güýçli täsirinden gaça duruň.

3. Daş ýüzüne zeper ýetmezligi üçin gaty himiki serişdeleri we gidroflor kislotasy ýaly erginleri ulanmaň.


Iş wagty: 23-2023-nji maý