Süzülen daş näme we artykmaçlyklary?

Süzülen daş, tebigy minerallardan ýasalan in engineenerli material bolup, berk we gözenek däl ýer döretmek üçin ýokary basyş we ýylylyk bilen bilelikde basylýar.Tebigy materiallardan ýasalanlygy sebäpli, süzülen daş köplenç aşhana we hammam otaglary üçin durnukly we ekologiýa taýdan arassa saýlaw hasaplanýar.

artykmaçlyklary1

Köplenç aşakdakylar üçin ulanylýar:

·Hasaplar
Vanna otaglary
· Mebel (tekjesi,aşhana nahar stoly,şkaf / şkaf gapy paneli
· Diwar bilen örtülen (aýratyn diwar)
· Pol
· Basgançaklar
Kamin gurşap alýar
· Näsaglar we açyk pollar
· Daşarky diwar örtügi
· Spa we çygly otaglar
· Basseýn kafel

Umuman, umumy galyňlygysüzülen plitalar12 mm.Elbetde, 20 mm ýa-da inçe 6mm we 3mm süzülen plitalar hem bar.

artykmaçlyklary2

Süzülen daşyň esasy artykmaçlyklaryndan biri, gaýtadan işlenen materiallardan ýasalmagydyr.Süzülen daş öndürmekde ulanylýan tebigy minerallar, köplenç poligonda gutarjak ezilen mermer we granit ýaly galyndy önümlerinden alynýar.Bu, süzülen daşyň galyndylary azaltmaga we tebigy baýlyklary tygşytlamaga kömek edip biljek gaýtadan işlenen we gaýtadan işlenen materialdygyny aňladýar.

Süzülen daşyň ýene bir peýdasy, onuň çydamly we uzak dowam edýän material bolmagydyr.Ippingapylmagyna we çyzylmagyna sezewar bolup bilýän tebigy daşdan tapawutlylykda, süzülen daş täsir we könelmek üçin ýokary çydamlydyr.Bu, önümçiligiň we transportyň daşky gurşawa ýetirýän täsirini azaldyp, ýygy-ýygydan çalşylmaly däldigini aňladýar.

artykmaçlyklary3

Mundan başga-da, süzülen daş pes tehniki material bolup, iň oňat görünmegi üçin gaty himiki serişdeleri ýa-da arassalaýjylary talap etmeýär.Gözenek däl üstü, arassalanmagy we tegmillere çydamlylygy aňsatlaşdyrýar, şonuň üçin ony diňe sabyn we suw bilen saklap bolýar.Bu arassalaýyş önümleriniň daşky gurşawa ýetirýän täsirini we zibil taşlamagyň mukdaryny azaldar.

Umuman alanyňda, süzülen daş aşhana we hammam otaglary üçin durnukly we ekologiýa taýdan arassa seçimdir. Sintered daş gözlegi barada has giňişleýin maglumat üçin Horizon bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


Iş wagty: Maý-09-2023