Aşhana önümleri - Size laýyklaryny nädip saýlamaly?

Aşhana skameýkasy öýüňizde iň köp işleýän ýerleriň biri bolar, şonuň üçin berk oturgyç materialyny saýlanyňyzda güýç, çydamlylyk we tehniki hyzmat talaplary esasy faktorlardyr, her bir pikir býudjetiňizi we ýaşaýyş durmuşyňyzy göz öňünde tutmalydyr.

Aşhana oturgyçlarynyň dürli görnüşleri bar, hersiniň öz peýdasy we zyýany bar.

Ineredenerli daş oturgyçlar

Ineredenerli daş oturgyçlar aşhanaňyza stil we ýokary hilli görnüş berýär

Eartherdäki iň kyn minerallardan biri bolan kwarsyň ýokary göterimi bilen öndürildi

- Laminatdan has çyzylmalara has çydamly

- Möhürlemek ýa-da mum bilen işlemek ýaly dowamly tehniki hyzmaty talap etmeýär

- Aşhananyň islendik stiline laýyk gyralary dürli profillerde kesip bolýar

- 10-15 ýyl kepillik bilen gelýär

- Dogry ideg edilse, daş oturgyçlar ömürboýy dowam edip biler.

Aşhana otaglary1Laminat skameykalar

Laminat oturgyçlar aşhananyň stiline ýa-da bezegine laýyk gelýän reňkleriň we dizaýnlaryň çäksiz diýen ýaly bolýar.

Laminat aşhananyň iň amatly materialydyr

- Suw geçirmeýän

- Arassalanan s

Aşhana otaglary2Tebigy daş oturgyçlar

Mermer we granit oturgyçlar aşhanaňyza çylşyrymly, kaşaň bezeg getirýär

Tebigy daş gaty geýilýär we dogry ideg edilse ömürboýy dowam edip biler

- Düwürtikleri, dyrnaklary we ownuk çipleri hünärmen dikeldijiler düzedip bilerler

- Aşhananyň islendik stiline laýyk gyralary dürli profillerde kesip bolýar

Aşhana otaglary3Agaç skameýkalary

Agaç oturgyçlary aşhanaňyza ýakymly we özüne çekiji görnüş döredýär

Agaç oturgyçlary döwrebap ýüzler bilen ajaýyp tapawutlanýar we has adaty stil aşhanalarynda öýde deňdir

Örän tygşytly wariant

Aşhana otaglary4


Iş wagty: 15-2023-nji maý