In Engineenerli kwars-oňat taraplary we bilmeli zatlary.

Öýdäki adaty mermerden we granitden ýadadyňyzmy?Köne we adaty daşlardan daşlaşyp, täze we moda bir zat gözleýän bolsaňyz, in engineenerli kwarslara göz aýlaň.In Engineenerli kwars, rezinler, pigmentler we beýleki goşundylar bilen birleşdirilen kwars agregatlary bilen zawodda öndürilen häzirki zaman daş materialydyr.Öýüň bezegine çylşyrymlylygy goşýan ýokary derejeli, döwrebap görnüşi sebäpli material tapawutlanýar.In engineenerli kwarsyň aşa gatylygy ony granitiň meşhur ýerine ýetirýär, esasanam aşhana ýa-da hammam otaglary, planşetler we pol ýaly ýokary könelişen ýerlerde.

Ine, in engineenerli kwars daşynyň oňat we zyýany barada gollanma.

In Engineenerli Kwars-Pros1

Pro: gaty we çydamly
In Engineenerli kwars uzak we gaty çydamly: menek, dyrnaçak we aşgazana çydamly we ömürboýy dowam edip biler.Beýleki tebigy daşlardan tapawutlylykda, gözenekli däl we möhürlenmegi talap etmeýär.Mundan başga-da, bakteriýalaryň, wiruslaryň, galyndylaryň ýa-da çyglylygyň ösmegini goldamaýar, bu bolsa ony bazardaky iň arassaçylyk materiallaryndan birine öwürýär.

Bellik:Dyrnaklaryň öňüni almak üçin, kesiş tagtasyny ulanmak we gök önümleri göni hasapda kesmezlik maslahat berilýär.

In Engineenerli Kwars-Pros2

Pro: Birnäçe wariantda bar
In Engineenerli kwars dürli dokumalarda, nagyşlarda we reňklerde bolýar, şol sanda açyk gök, gök, sary, gyzyl, şeýle hem tebigy daşy meňzeýänler..Daşdaky tebigy kwars inçe toprakly bolsa we gaty ýer bolsa tegmilli görünýär.Önümçilik döwründe, reňkli görnüşe eýe bolmak üçin, aýna ýa-da aýna çipler ýaly elementler bilen bir hatarda reňk goşulýar.Granitden tapawutlylykda, daş gurlandan soň ony ýuwup bolmaz.

In Engineenerli Kwars-Pros3

Dildar: Daşarda amatly däl
In engineenerli kwarsyň kemçiligi, açyk howada amatly däl.Önümçilikde ulanylýan poliester rezin UV şöhleleriniň barlygynda peselip biler.Mundan başga-da, materialyň gün şöhlesine düşýän ýapyk ýerlere ornaşdyrmakdan gaça duruň, sebäbi bu önümiň reňkine we ýitmegine sebäp bolar.

Dildar: heatylylyga az çydamlyIn Engineenerli kwars, rezinleriň bolmagy sebäpli granit ýaly ýylylyga çydamly däl: gyzgyn gap-gaçlary göni goýmaň.Şeýle hem agyr täsirlere sezewar edilse, esasanam gyralaryň golaýynda döwülmäge ýa-da ýarylmaga ýykgyn edilýär.


Iş wagty: Apr-23-2023