Aýna zawody bilen ýokary hilli kwars bej reňki

Gysga düşündiriş:

Kiçijik aýna bilen ýokary hilli kwars plita, goýy reňk. Tebigy kwarsdan, rezinden we reňkden ýasalan we ownuk aýna goşuň.Jaýlanan pürs, tegmile garşy, çyzylmaga garşy, aşhana dükanlary, ussahanalar we ş.m.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Kiçijik aýna bilen ýokary hilli kwars plita, goýy reňk.Tebigy kwarsdan, rezinden we reňkden ýasalan we ownuk aýna goşuň.Jaýlanan pürs, tegmile garşy, çyzylmaga garşy, aşhana dükanlary, ussahanalar we ş.m.

Önümçilik prosesi: kwars, rezin we beýleki materiallar bilelikde garylýar, soňra plita görnüşinde deň derejede ýerleşdirilýär.Soňra vakuum astynda gysylan, ähli materiallar howa köpügi ýa-da ýarylmazlygy bilen gysylýar.Ondan soň, plita ojaga iberilýär we 105 under aşagynda birleşýär.Indiki amal, sowadyş ulgamynyň içindäki temperaturany daşky gurşawyň temperaturasyna çenli peseltmekdir.Sowadylandan soň, plastinka maşynlar bilen ýalpyldawuk we ýalpyldawuk bolar.Jaýlanan plitalar QC tarapyndan içgin barlanar.Iň soňunda bolsa plastmassa film bilen örtülen plita ammara iberilýär we ýüklemäge we ýüklemäge taýyn.

Calacatta Ak kwars plitalary, arassa aklary we bedenine damar urmagy.Residentialaşaýyş we söwda şertlerinde aşhanada, hajathana biderek depelerinde, arka plýusynda, duşlarda we pollarda şowhunly kwars hasaplaýyş nokatlaryny we şarlawuk adalaryny döretmek üçin ajaýyp, bu ajaýyp bitarap kwars sizi ruhdan düşürmez.1.8CM, 2CM we 3CM plitalarda we taýýar önümlerde bar, bu çydamly we tehniki hyzmat etmezden kwarsda kaşaň mermer görnüşini alyň.15 ýyldan gowrak tejribe bilen, müşderilere gowy reňkli hyzmat edýäris.

Önümiň beýany:

Calacatta Kwars Daş Seri

Haryt ady Calacatta Kwars daş seriýasy
Material Takmynan 93% ezilen kwars we 7% poliester rezin baglaýjy we pigmentler
Reňk Calacatta, Carrara, Mermer görnüşi, arassa reňk, Mono, goşa, üç, zirkon we ş.m.
Ölçegi Uzynlygy: 2440-3250mm, ini: 760-1850mm, galyňlygy: 18mm, 20mm, 30mm
Faceerüsti tehnologiýa Jaýlanan, hormatlanan ýa-da Matt gutardy
Arza Aşhana dükanlarynda, hammamda boşluklaryň üstünde, kamin töwereginde, duşda, penjirede, pol kafelinde, diwar kafelinde we ş.m.
Üstünlikleri 1) hardokary gatylyk 7 Moha ýetip biler; 2) çyzmaga, geýmäge, urmaga çydamly; 3) Ajaýyp ýylylyga garşylyk, poslama garşylyk; 4) çydamly we tehniki hyzmat mugt; 5) Daşky gurşawa zyýanly gurluşyk materiallary.
Gaplamak 1) PET filmi bilen örtülen ähli ýer; 2) Fumirlenen agaç paletler ýa-da uly plitalar üçin taýak; 3) Çuňňur gaýtadan işlemek üçin gaplanan agaç paletler ýa-da agaç bölekler.
Şahadatnamalar NSF, ISO9001, CE, SGS.
Eltip bermegiň wagty Öňdebaryjy goýumy alandan 10-20 gün soň.
Esasy bazar Kanada, Braziliýa, Günorta Afrika, Ispaniýa, Awstraliýa, Russiýa, Angliýa, ABŞ, Meksika, Malaýziýa, Gresiýa we ş.m.

Horizon Kwars daş artykmaçlyklary:

 1. 1.Horizon kwars daş seriýaly önümler, dürli esbaplar bilen jemlenen tebigy kwars gumynyň 93% -den gowragy.
 2. 2. Tabakdan öndürilen 26 çylşyrymly gaýtadan işlemek tehnologiýasy arkaly otrisatel basyş vakuumyndan, ýokary ýygylykdaky wibrasiýa galyplaryndan, ýyladyşdan bejeriş we beýleki önümçilik usullaryndan soň. Surfaceerüsti gurluşy gaty berk, dykyz we gözenekli, gaty dokumasy (Mohs gatylygy 7), suwuň siňdiriş derejesi nola deňdir, beýleki bezeg materiallary bilen menek garşylygy, könelişme garşylygy, basyşa garşylyk, ýokary temperatura garşylygy we beýleki häsiýetleri bilen deňeşdirip bolmaz.

Tehniki maglumatlar:

 1. Item Netije
  Suwuň siňdirilmegi ≤0.03%
  Sykyş güýji ≥210MPa
  Mohs gatylygy 7 Mohs
  Gaýtalama moduly 62MPa
  Abraziw garşylyk 58-63 (Indeks)
  Fleksural güýç ≥70MPa
  Oda reaksiýa A1
  Sürtülme koeffisiýenti 0.89 / 0.61 (Gury ýagdaý / çygly ýagdaý)
  Doňdurma welosiped sürmek ≤1.45 x 10-5 / in / ° C.
  Çyzykly ýylylyk giňeliş koeffisiýenti ≤5.0 × 10-5m / m ℃
  Himiki maddalara garşylyk Täsir etmedi
  Mikroblara garşy işjeňlik 0 synp

Önümiň jikme-jigi:

Premium Hil Kwars -1

 • Öňki:
 • Indiki: