Owadan gara aýna kwars üstü aşhana ussahanasy Hytaý zawody emeli daş 2017

Gysga düşündiriş:

Gara aýna reňkli emeli kwars plita, model 2017. Emeli kwars ýokary hilli rezin we pigment bilen 93% tebigy kwarsdan ýasalýar.Jaýlanan ýüz, Mohs 7.0, gaty we gözenek däl, ussahanalar ýa-da kwarsdan ýasalan çyzgylar açyk we ýylmanak, arassalamak aňsat we wirusa garşy.Mermerden ýa-da granitden tapawutlylykda, kwars üstleriňizi her ýyl möhürlemegiň zerurlygy ýok, saklamak aňsat, size töleg tölemeli.Kwars öý aşhanalary, ofis we söwda merkezleri, howa menzilleri we ş.m. üçin iň meşhur materialdyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Gara aýna reňkli emeli kwars plita, model 2017. Emeli kwars ýokary hilli rezin we pigment bilen 93% tebigy kwarsdan ýasalýar.Jaýlanan ýüz, Mohs 7.0, gaty we gözenek däl, ussahanalar ýa-da kwarsdan ýasalan çyzgylar açyk we ýylmanak, arassalamak aňsat we wirusa garşy.Mermerden ýa-da granitden tapawutlylykda, kwars üstleriňizi her ýyl möhürlemegiň zerurlygy ýok, saklamak aňsat, size töleg tölemeli.Kwars öý aşhanalary, ofis we söwda merkezleri, howa menzilleri we ş.m. üçin iň meşhur materialdyr.

Kwars önüm öndürmekde we gözleg işlerinde on ýyldan gowrak tejribesi bolan giňişleýin topar kärhanasy, häzirki wagtda kompaniýanyň esasy işi gözleg we gözleg, kwars plastinkasyny öndürmek we satmak;Gözleg we gözleg, kwars daşyny çuňňur gaýtadan işleýän önümleri öndürmek we satmak;Gözleg we ýokary derejeli kwars gaýtadan işleýän enjamlary öndürmek.Önümler ýurt boýunça we daşary ýurtlarda 40-dan gowrak ýurtda we sebitde gowy satylýar we ISO900ISO14001 we beýleki hünär guramalaryndan yzygiderli geçýär.Häzirki wagtda bu toparyň üç sany esasy plastinka önümçilik bazasy bar: içerki, eksport we akylly önümçilik, ýyllyk umumy önümçiligi 20 million m2-den gowrak.

Üstünliklerimiz:

1. kwars önümleriniň önümçiliginde we gözleginde 15 ýyldan gowrak tejribe

2. annualyllyk önümçiligi 20 million inedördül metrden gowrak bolan üç sany esasy kwars önümçilik zawody

3. müşderileriň sargyt islegini kanagatlandyrmak üçin 100-den gowrak önümçilik liniýamyz bar

4. Müşderileriň saýlamagy üçin müňlerçe reňk bar we dürli aýratynlaşdyrylan reňkler ýasap bileris

5. önümlerimiziň gatylygy we könelmegine garşylygy bar, bu bolsa uzak wagtlap ýüzüni täze ýaly tekiz saklaýar

6. dürli täze önümleri çykarýarys we her ýyl täzelik edýäris

Önümiň beýany:

Kwars Daş Seri

Haryt ady Kwars daş seriýasy
Material Takmynan 93% ezilen kwars we 7% poliester rezin baglaýjy we pigmentler
Reňk Calacatta, Carrara, Mermer görnüşi, arassa reňk, Mono, goşa, üç, zirkon we ş.m.
Ölçegi Uzynlygy: 2440-3250mm, ini: 760-1850mm, galyňlygy: 18mm, 20mm, 30mm
Faceerüsti tehnologiýa Jaýlanan, hormatlanan ýa-da Matt gutardy
Arza Aşhana dükanlarynda, hammamda boşluklaryň üstünde, kamin töwereginde, duşda, penjirede, pol kafelinde, diwar kafelinde we ş.m.
Üstünlikleri 1) hardokary gatylyk 7 Moha ýetip biler; 2) çyzmaga, geýmäge, urmaga çydamly; 3) Ajaýyp ýylylyga garşylyk, poslama garşylyk; 4) çydamly we tehniki hyzmat mugt; 5) Daşky gurşawa zyýanly gurluşyk materiallary.
Gaplamak 1) PET filmi bilen örtülen ähli ýer; 2) Fumirlenen agaç paletler ýa-da uly plitalar üçin taýak; 3) Çuňňur gaýtadan işlemek üçin gaplanan agaç paletler ýa-da agaç bölekler.
Şahadatnamalar NSF, ISO9001, CE, SGS.
Eltip bermegiň wagty Öňdebaryjy goýumy alandan 10-20 gün soň.
Esasy bazar Kanada, Braziliýa, Günorta Afrika, Ispaniýa, Awstraliýa, Russiýa, Angliýa, ABŞ, Meksika, Malaýziýa, Gresiýa we ş.m.

Kwars daşynyň artykmaçlyklary:

 1. 1. kwars daş seriýaly önümler, dürli esbaplar bilen jemlenen tebigy kwars gumynyň 93% -den gowragy.
 2. 2. Tabakdan öndürilen 26 çylşyrymly gaýtadan işlemek tehnologiýasy arkaly otrisatel basyş wakuumyndan, ýokary ýygylykdaky wibrasiýa galyplaryndan, ýyladyşdan bejeriş we beýleki önümçilik usullaryndan soň. Surfaceerüsti gurluşy gaty berk, dykyz we gözenekli, gaty dokumasy (Mohs gatylygy 7), suwuň siňdiriliş tizligi nola deňdir, beýleki bezeg materiallary bilen menek garşylygy, könelişme garşylygy, basyşa garşylyk, ýokary temperatura garşylygy we beýleki häsiýetleri bilen deňeşdirip bolmaz.

Tehniki maglumatlar:

 1. Item Netije
  Suwuň siňdirilmegi ≤0.03%
  Sykyş güýji ≥210MPa
  Mohs gatylygy 7 Mohs
  Gaýtalama moduly 62MPa
  Abraziw garşylyk 58-63 (Indeks)
  Fleksural güýç ≥70MPa
  Oda reaksiýa A1
  Sürtülme koeffisiýenti 0.89 / 0.61 (Gury ýagdaý / çygly ýagdaý)
  Doňdurma welosiped sürmek ≤1.45 x 10-5 / in / ° C.
  Çyzykly ýylylyk giňeliş koeffisiýenti ≤5.0 × 10-5m / m ℃
  Himiki maddalara garşylyk Täsir etmedi
  Mikroblara garşy işjeňlik 0 synp

Önümiň jikme-jigi:

Gara aýna kwars-02

 • Öňki:
 • Indiki: