Tebigy kwars bilen ineredenerli kwarsyň arasynda näme tapawut bar?

Ineredenerli kwars we tebigy kwarszit, ikisi hem arkaýyn, arka plastinka, hammam we ş.m.Olaryň atlary meňzeýär.Emma atlardan başga-da, bu materiallar hakda köp bulaşyklyk bar.

Ine, in engineenerli kwars hem-de kwarsite düşünmek üçin çalt we amatly salgylanma: nireden gelendigi, näme ýasalandygy we tapawudy.

In Engineenerli kwars elde ýasalýar.

“Kwars” ady tebigy mineraly aňladýan hem bolsa, ineredenerli kwars (käwagt “ineredener daş” hem diýilýär) öndürilen önüm.Ol rezin, pigmentler we beýleki maddalar bilen birleşdirilen kwars bölejiklerinden ýasalýar.

In Engineenerli Kwars1

Tebigy kwarsitde minerallar bar we başga hiç zat ýok.

Quhli kwarslar 100% minerallardan ýasalyp, diňe tebigatyň önümidir.Kwars (mineral) ähli kwarsitleriň esasy düzüm bölegi bolup, kwarsitiň käbir görnüşlerinde daşyň reňkini we häsiýetini berýän az mukdarda beýleki minerallar bar.

In Engineenerli Kwars2

In Engineenerli kwarsda minerallar, poliester, stirol, pigmentler we tert-Butil peroksibenzoat bar.

In engineenerli kwarsdaky ingredientleriň takyk garyndysy marka we reňk boýunça üýtgeýär we öndürijiler plitalardaky minerallaryň köp mukdaryny belleýärler.Köplenç getirilen statistika, öndürilen kwarsda 93% mineral kwarsyň bardygyny görkezýär.Twoöne iki gowak bar.Birinjiden, 93% iň ýokary, hakyky kwars mazmuny has pes bolup biler.Ikinjiden, bu göterim göwrüm bilen däl-de, agram bilen ölçelýär.Kwars bölejiginiň agramy çybyk bölejiginden has köpdür.Şeýlelik bilen, kwarsdan näçe sany ýasalýandygyny bilmek isleseňiz, ingredientleri agramy däl-de, göwrümi bilen ölçemeli.Mysal üçin, PentalQuartz-daky materiallaryň nisbatlaryna esaslanyp, önüm 88% kwars bolsa-da, göwrümi bilen ölçelende 74% mineral kwars bolýar.

In Engineenerli Kwars3

Kwars millionlarça ýyl bäri geologiki proseslerden ýasalýar.

Käbir adamlar (menem goşdum!) Öýlerinde ýa-da ofislerinde bir geologiki wagt geçirmek pikirini gowy görýärler.Her bir tebigy daş, ony emele getiren wagtyň we wakalaryň beýanydyr.Her kwarsitiň öz durmuş hekaýasy bar, ýöne köpüsi kenar gumy hökmünde goýuldy, soň bolsa çäge daşyny ýasamak üçin gömüldi we gysyldy.Soňra daş Eartheriň gabygyna has çuňňur itildi we gysyldy we metamorf gaýada gyzdyryldy.Metamorfizm döwründe kwars 800-den bir ýerde temperaturany başdan geçirýär°we 3000°F, we inedördül dýuým üçin azyndan 40,000 funt basyş (ölçeg birliklerinde 400°1600-e çenli°C we 300 MPa), millionlarça ýyllap.

In Engineenerli Kwars4

Kwarsit içerde we daşarda ulanylyp bilner.

Tebigy kwarszit, pollardan, pollardan başlap, açyk aşhanalara we örtüklere çenli köp sanly programmada öýde.Howanyň agyrlygy we UV yşygy daşa täsir etmez.

Ineredenerlenen daş iň gowusy jaýyň içinde galdyrylýar.

Birnäçe aýlap daşarda birnäçe kwars plitalaryny galdyranymda, in engineenerli daşdaky galyndylar gün şöhlesinde sary öwüsýär.

Kwarsit möhürlenmeli.

Kwarsitlerde iň köp ýaýran mesele, möhürlenmezlik - esasanam gyralary we kesilen ýüzleri.Aboveokarda beýan edilişi ýaly, käbir kwarslar gözeneklidir we daşyň möhürlenmegi üçin seresap bolmaly.Şübhesiz, göz öňünde tutýan belli kwarszit bilen tejribeli bir ýasaýjy bilen işleşmegi unutmaň.

In Engineenerli kwars ýylylykdan goralmalydyr we gaty süpürilmeli däldir.

Tapgyryndasynaglary, in engineenerli kwarsyň esasy markalary reňklemek üçin ýeterlik derejede dikeldi, ýöne abraziw arassalaýjylar ýa-da ýuwujy ýassyklar bilen zaýalandy.Yssy, hapa gap-gaçlara duçar bolmak, a-da görkezilişi ýaly kwarsyň käbir görnüşlerine zeper ýetirdigarşydaş materiallaryň öndürijiligini deňeşdirmek.


Iş wagty: Maý-29-2023