Vanity Tops Aşhana ussahanalary M023 üçin ýokary hilli täze material Kwars Jade

Gysga düşündiriş:

Kwars jade plita, M023 modeli, biderek üstler we aşhana ussahanalary üçin täze materialdyr.Tebigy kwarsdan we jade bilen ýasalan bu tebigy kwarsyň gatylygy, şeýle hem baý reňkleri bar.Iň meşhur reňklerimiziň biri, Angliýada, Awstraliýada, Kanadada we beýleki ýurtlarda iň köp satylýar.Gözenekli we ýokary gatylyk, aşhana otaglaryny we oturgyçlaryny, bidereklikleri, adalary we ş.m. ýasamak üçin örän amatly.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Kwars jade plita, M023 modeli, biderek üstler we aşhana ussahanalary üçin täze materialdyr.Tebigy kwarsdan we jade bilen ýasalan bu tebigy kwarsyň gatylygy, şeýle hem baý reňkleri bar.Iň meşhur reňklerimiziň biri, Angliýada, Awstraliýada, Kanadada we beýleki ýurtlarda iň köp satylýar.Gözenekli we ýokary gatylyk, aşhana otaglaryny we oturgyçlaryny, bidereklikleri, adalary we ş.m. ýasamak üçin örän amatly.

Granitiň daşky görnüşini we aýratynlyklaryny gowy görýän, ýöne bu wariantyň gysga ýykylmagy barada alada edýän bolsaňyz, kwars daşlaryny we kwat jadyny gowy görersiňiz.Granit zaýalanmaga ýykgyn edýär, sebäbi suwuklygy siňdirmek häsiýetini berýän gözenekli gurluşy sebäpli nahar ýaglaryndan we ýaglardan aňsatlyk bilen saklanyp bilýär.Granit, dyrmaşmaga meýilli ýumşak materialdyr.Quöne kwars ýokary derejede we temperaturada adam tarapyndan ýasalýar we gaty basylýar, gözenekli däl we içki ýarylmaýar, tegmile garşy we çyzylma häsiýetleri gaty gowy.

Horizon Stone, bu pudakda 15 ýyldan gowrak tejribe toplap, Hytaýda in engineenerli kwars ýüzlerini görnükli ýasaýjydyr.Kompaniýamyz premium önümleri gowy bahadan gowşurmak, ussahanalar, skameýkalary üpjün edijiler we myhmanhanalar bilen hyzmatdaşlyk etmekde gazanan güýjüne buýsanýar.Dünýäde kwars daşyny tygşytly bahalar bilen tertip boýunça köp mukdarda öndürýäris we üpjün edýäris.

Önümiň beýany:

Calacatta Kwars Daş Seri

Haryt ady Calacatta Kwars daş seriýasy
Material Takmynan 93% ezilen kwars we 7% poliester rezin baglaýjy we pigmentler
Reňk Calacatta, Carrara, Mermer görnüşi, arassa reňk, Mono, goşa, üç, zirkon we ş.m.
Ölçegi Uzynlygy: 2440-3250mm, ini: 760-1850mm, galyňlygy: 18mm, 20mm, 30mm
Faceerüsti tehnologiýa Jaýlanan, hormatlanan ýa-da Matt gutardy
Arza Aşhana dükanlarynda, hammamda boşluklaryň üstünde, kamin töwereginde, duşda, penjirede, pol kafelinde, diwar kafelinde we ş.m.
Üstünlikleri 1) hardokary gatylyk 7 Moha ýetip biler; 2) çyzmaga, geýmäge, urmaga çydamly; 3) Ajaýyp ýylylyga garşylyk, poslama garşylyk; 4) çydamly we tehniki hyzmat mugt; 5) Daşky gurşawa zyýanly gurluşyk materiallary.
Gaplamak 1) PET filmi bilen örtülen ähli ýer; 2) Fumirlenen agaç paletler ýa-da uly plitalar üçin taýak; 3) Çuňňur gaýtadan işlemek üçin gaplanan agaç paletler ýa-da agaç bölekler.
Şahadatnamalar NSF, ISO9001, CE, SGS.
Eltip bermegiň wagty Öňdebaryjy goýumy alandan 10-20 gün soň.
Esasy bazar Kanada, Braziliýa, Günorta Afrika, Ispaniýa, Awstraliýa, Russiýa, Angliýa, ABŞ, Meksika, Malaýziýa, Gresiýa we ş.m.

Horizon Kwars daş artykmaçlyklary:

 1. 1.Horizon kwars daş seriýaly önümler, dürli esbaplar bilen jemlenen tebigy kwars gumynyň 93% -den gowragy.
 2. 2. Tabakdan öndürilen 26 çylşyrymly gaýtadan işlemek tehnologiýasy arkaly otrisatel basyş vakuumyndan, ýokary ýygylykdaky wibrasiýa galyplaryndan, ýyladyşdan bejeriş we beýleki önümçilik usullaryndan soň. Surfaceerüsti gurluşy gaty berk, dykyz we gözenekli, gaty dokumasy (Mohs gatylygy 7), suwuň siňdiriş derejesi nola deňdir, beýleki bezeg materiallary bilen menek garşylygy, könelişme garşylygy, basyşa garşylyk, ýokary temperatura garşylygy we beýleki häsiýetleri bilen deňeşdirip bolmaz.

Tehniki maglumatlar:

 1. Item Netije
  Suwuň siňdirilmegi ≤0.03%
  Sykyş güýji ≥210MPa
  Mohs gatylygy 7 Mohs
  Gaýtalama moduly 62MPa
  Abraziw garşylyk 58-63 (Indeks)
  Fleksural güýç ≥70MPa
  Oda reaksiýa A1
  Sürtülme koeffisiýenti 0.89 / 0.61 (Gury ýagdaý / çygly ýagdaý)
  Doňdurma welosiped sürmek ≤1.45 x 10-5 / in / ° C.
  Çyzykly ýylylyk giňeliş koeffisiýenti ≤5.0 × 10-5m / m ℃
  Himiki maddalara garşylyk Täsir etmedi
  Mikroblara garşy işjeňlik 0 synp

Önümiň jikme-jigi:

Aşhana ussahanalary M023-3
Aşhana ussahanalary M023-4
Aşhana ussahanalary M023-2

 • Öňki:
 • Indiki: