Iň oňat baha Jade Kwars bilen ýalpyldawuk ýüzler Daş kwars plitalary HF-Y619

Gysga düşündiriş:

Kwars jade daşy adaty görnüşler bilen deňeşdirilende täze tendensiýa.Kvarts jade öz magdanlaryndan jemlenip ýasalýar we manysy ýokary hilli şaý-sepleri plita birleşdirmekdir.
Bu ýokary derejeli kwars daş seri boldy we adamlar nahar ýa-da nahar saçagy we ş.m. saýlanda, diňe “ulanmagy” göz öňünde tutman, eýsem owadan, moda we öýleri üçin gowy bezelendir.
Kwars jade daş plita we dürli reňkli, galyňlygy bolan ýöriteleşdirilen kwars daş plitasy baradaky islendik soragy mähirli garşylaň.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Kwars Jade daşy

Haryt ady Kwars Jade seri
Material Takmynan 93% ezilen kwars we 7% poliester rezin baglaýjy we pigmentler
Reňk Calacatta, Carrara, Mermer görnüşi, arassa reňk, Mono, goşa, üç, zirkon we ş.m.
Ölçegi Uzynlygy: 2440-3250mm, ini: 760-1850mm, galyňlygy: 20mm, 30mm
Faceerüsti tehnologiýa Jaýlanan
Arza Aşhana dükanlarynda, hammamda boşluklaryň üstünde, kamin töwereginde, duşda, penjirede, pol kafelinde, diwar kafelinde we ş.m.
Üstünlikleri 1) hardokary gatylyk 7 Moha ýetip biler; 2) çyzmaga, geýmäge, urmaga çydamly; 3) Ajaýyp ýylylyga garşylyk, poslama garşylyk; 4) çydamly we tehniki hyzmat mugt; 5) Daşky gurşawa zyýanly gurluşyk materiallary.
Gaplamak 1) PET filmi bilen örtülen ähli ýer; 2) Fumirlenen agaç paletler ýa-da uly plitalar üçin taýak; 3) Çuňňur gaýtadan işlemek üçin gaplanan agaç paletler ýa-da agaç bölekler.
Şahadatnamalar NSF, ISO9001, CE, SGS.
Eltip bermegiň wagty Öňdebaryjy goýumy alandan 10-20 gün soň.
Esasy bazar Kanada, Braziliýa, Günorta Afrika, Ispaniýa, Awstraliýa, Russiýa, Angliýa, ABŞ, Meksika, Malaýziýa, Gresiýa we ş.m.

Kwars daşynyň artykmaçlyklary:

1. Ajaýyp görnüşi ---- kwars daş seriýaly önümler reňkine, owadan görnüşine, däne tekizligine baý, müşderiler elmydama iň kanagatlanarly birini saýlap bilerler.
2. Zäherli däl daşky gurşawy goramak --- ýokary hilli çig malyň saýlanylmagyna berk gözegçilik edýäris we önümler NSF tarapyndan ykrar edildi.Iýmit, howpsuz we zäherli däl göni aragatnaşykda bolup biler.
3. Hapalanmaga çydamly we arassalanmak aňsat --- Plita uzyn gurluşy, ýakyn gurluşy ýaly açyk, mikroply, pes suw siňdiriş derejesi we güýçli hapalanma garşy saklap biler.
4. Poslama çydamly --- qualityokary hilli kwars daşy mermer ýa-da granit tozy bilen doplanmaýar, kislotaly maddalar bilen himiki täsir etmeýär we poslama ýokary çydamly.
5. hardokary gatylyk --- Tabagyň üstki gatylygy, göwherden soň ikinji ýerde Mohs gatylygy 7-e ýetýär.
6. temperatureokary temperatura çydamly --- Kwars daşynyň üstünde gaty ýokary ýanma garşylygy, A1 standartyna çenli ýangyna garşylygy bar. Kwars daşy poslamaýan polatdan başga-da iň gowy ýanmaga garşylyk materialydyr.

Tehniki maglumatlar:

Haryt Netije
Suwuň siňdirilmegi ≤0.03%
Sykyş güýji ≥210MPa
Mohs gatylygy 7 Mohs
Gaýtalama moduly 62MPa
Abraziw garşylyk 58-63 (Indeks)
Fleksural güýç ≥70MPa
Oda reaksiýa A1
Sürtülme koeffisiýenti 0.89 / 0.61 (Gury ýagdaý / çygly ýagdaý)
doňdurma welosiped sürmek ≤1.45 x 10-5 / in / ° C.
çyzykly ýylylyk giňelme koeffisiýenti ≤5.0 × 10-5m / m ℃
Himiki maddalara garşylyk Täsir etmedi
Mikroblara garşy işjeňlik 0 synp

Önümiň jikme-jigi:


  • Öňki:
  • Indiki: