BIZ KIM

Biz kim?

1

"ŞANGHAI HORIZON MATERIALS CO., Ltd" we Şanhaý Horizon material Co., ltdHorizon toparyna degişlidir.Horizon Group, kwars daş önümlerini öndürmekde, gözlemekde we ösdürmekde on ýyldan gowrak tejribesi bolan giňişleýin topar kärhanasydyr.Kompaniýanyň esasy işi häzirki wagtda gözleg we işläp taýýarlamak, kwars daş plastinkasyny öndürmek we satmak; gözleg we işläp düzmek, çuňňur gaýtadan işleýän önümleri öndürmek we satmak; Kwars daşy ýokary derejeli gaýtadan işleýän enjamlary gözlemek we ösdürmek we öndürmek.Önümler 60-dan gowrak ýurt we sebit üçin gowy satylýar we CE NSF ISO9001 ISO14001-den geçdi. Häzirki wagtda bu topar üç önümçilik bazasynyň içerki, eksport we akylly önümçiligine eýe, ýyllyk önümçiligi 20 million inedördül metrden gowrak.

Soňky ýyllarda bu topar ylmy gözleglere maýa goýumlaryny artdyrdy we plita öndürmek we ýokary derejeli akylly enjamlary, tehnologiýa we beýleki taraplary çuňňur gaýtadan işlemek pudagynda öňegidişlik gazandy, esasanam täze akylly plita önümçilik liniýasy diňe bir zähmeti azaltmaýar , kwars daş plita görkezijileriniň öndürilmegi içerki we daşary ýurt meňzeş önümlerden has ýokarydyr. 2018-nji ýyldan başlap, Horizon 17 oýlap tapyş patentini, 23 peýdaly model patentini we bu pudakda uly täsir galdyran 32 daşky patent aldy.

Näme edýäris?

Öz zawodymyz kwars daş önümlerini öndürmekde, gözlemekde we ösdürmekde on ýyldan gowrak tejribe toplady.Kompaniýanyň esasy işi häzirki wagtda gözleg we işläp taýýarlamak, kwars daş plastinkasyny öndürmek we satmak; gözleg we işläp düzmek, çuňňur gaýtadan işleýän önümleri öndürmek we satmak; Kwars daşy ýokary derejeli gaýtadan işleýän enjamlary gözlemek we ösdürmek we öndürmek.Önümler 60-dan gowrak ýurt we sebit üçin gowy satylýar we CE NSF ISO9001 ISO14001-den geçdi. Häzirki wagtda kompaniýamyz üç önümçilik bazasynyň içerki, eksport we akylly önümçiligine eýe, ýyllyk önümçiligi 20 million inedördül metrden gowrak.

DSC_1807
3

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Salam-Tech” önümçilik enjamlary

Has ýokary netijelilik, has ýokary hilli etmek üçin MES ulgam dolandyryşy bilen awtomatiki akylly kwars plita önümçilik enjamlary.

Güýçli gözleg we güýç

Bizde 50 tehniki inersener, 5 tehnologiýa ýolbaşçysy we 6 sany uly inersener bar we 1000-den gowrak reňk ösdürdik.

Gaty hil gözegçiligi

1. rawhli çig mal 100% gözden geçirilmeli

2.Staff operasiýa okuwy

3. Ösen önümçilik desgalary

Gaplamazdan ozal 4.100% hil barlagy

Zawodyň göwrümi

1.Biziň 200,000 inedördül metrden gowrak meýdany bolan Şandongda ýerleşýän 3 zawodymyz bar

2.Mylda 20 million inedördül metrden gowrak üpjün etmek üçin 100-den gowrak önümçilik liniýasy bar.

3. Çig mal bilen üpjün etmek üçin öz känimiz bar

OEM & ODM kabul ederliklidir

Custöriteleşdirilen ululyklar we reňkler bar.Pikiriňizi biziň bilen paýlaşmak üçin hoş geldiňiz, durmuşy has döredijilikli etmek üçin bilelikde işleşeliň.

2006-njy ýyldan bäri Linyi Şangdong welaýatynda Horizon topary döredildi we kwars daş plita, emeli daş, terrazzo we täze gurluşyk materiallary (howply himiki maddalary hasaba almazdan) gözleg, işläp düzmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýar.15 ýyl

Müşderilerimize çalt eltiş wagtyny üpjün etmek üçin kompaniýamyz 2000 töweregi işgäri we 100-den gowrak önümçilik liniýasy bilen 200,000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär.Mundan başga-da, “Horizon” topary has ýokary netijeliligi, has ýokary hilli we akylly, daşky gurşawy goramak üçin MES ulgamy dolandyryşy bilen öz awtomatiki akylly kwars plita önümçilik enjamlaryny öndürýär.

Häzirki wagtda ýylda 20 million inedördül metrden gowrak önüm öndürip bileris.

Hil hemmeler üçin iň möhüm mesele we önümimizi müşderimizi kanagatlandyrmak üçin gaplamazdan ozal 100% barlanýar.

4
5
6

Tehnologiýa, önümçilik we synag

2006-njy ýyldan bäri Linyi Şangdong welaýatynda Horizon topary döredildi we kwars daş plita, emeli daş, terrazzo we täze gurluşyk materiallary (howply himiki maddalary hasaba almazdan) gözleg, işläp düzmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýar.“Horizon” 50-den gowrak tehniki inersener, 5 tehnologiýa ýolbaşçysy we 6 ýaşuly inersener bilen professional reňk laboratoriýasyny döretdi we 1000-den gowrak reňk ösdürdi.Bazaryň moda bolmagy üçin her ýyl täze dizaýnlar çykýar.Horizon reňklerden başga-da galyňlygy, çyzuwlary, suwuň siňdirilmegi, ýangyn saklaýjy we deformasiýa ýaly kwars daş önüminiň hili üçin doly synag desgalaryny hödürleýär.

13ee72a44020cb15cc2c3d80e056939
f93197a179bd1cd20fa516116777159

Ösüş taryhy

Ailelkenli 2006

Şandong Linyi KAIRUI esaslandyryldy

Maşyn enjamlary Co., Ltd.

03
06

2007-nji ýylyň ösüşi

Şandong Yiqun kwars daş kompaniýasynyň döredilmegi

2011-nji ýylyň zähmeti

Ilkinji kwars daş plita önümçilik bazasyny guruň

2011-nji ýyl
11

2014-nji ýylyň uçuşy

Ikinji kwars daş plita önümçilik bazasyny guruň

2015-nji ýylyň täzelikleri

Feng kwars daşyny çuňňur gaýtadan işlemegi esaslandyrdy

Global franşiza merkezi

2015
2016

2016-njy ýylyň bökdençsiz ösüşi

Kwars daşynyň ilkinji neslini goýberiň

Çuňňur gaýtadan işleýän akylly gurnama çyzygy

Potensial 2017 bilen ýeňiş gazanyň

Hytaýyň ilkinjisini üstünlikli ösdürdi

awtomatlaşdyrylan akylly kwars daş önümçilik liniýasy

2017
2018

2018-nji ýylyň tertibi

“Horizon Group” (Şanhaý) satuw merkezini, gözleg we barlag merkezini döretmek

Ösüş 2019

“Horizon” senagat seýilgähiniň taslamasy doly başlandy

“Horizon Group” (Şanhaý) ştab-kwartirasy tamamlandy

2019
2020

Görüş 2020

Akylly enjamlar üçin gözleg we ösüş merkezini gurmak

Korporatiw medeniýet

Vision missiýasy

“Horizon” toparyny sosial kanagat, müşderi kanagatlandyrmagy, işgärleriň kanagatlanmagy, ýokary hilli önümler, ajaýyp öndürijilik, ajaýyp işgärler we esasy bäsdeşlik ukyby bilen birinji derejeli daş kärhanasyna guruň.

Esasy bahasy

Greenaşyl daşky gurşawy goramak, üznüksiz täzelik Adamlara gönükdirilen dolandyryş we ylmy ösüş

Telekeçilik ruhy

Tebigatdan gözbaş alýan ugh ussatlygyň ajaýyplygy

07

Müşderilerimiziň käbiri

Toparymyzyň müşderilerimize goşant goşan ajaýyp eserleri!